R&D Members

 

* Dr. Sincy George  -  Chairman
* Dr. Uday Pandit Khot   -  Convener
* Dr. Kevin Noronha
* Mr. Ravindra Chaudhari
* Dr. C. Hariprasad
* Dr. Poonam Hemnani
* Dr. Joanne Gomes
* Ms. Vaishali Jadhav
* Ms. Prachi Raut
* Dr. Kavita Sonawane
* Mr. Bysani Malakondaiah
* Mr. Mrinmoy Chaudhary
* Mr. Santosh Chapaneri